Pogoji poslovanja

Nepremičninska družba GALEA, nepremičnine, posredovanje d.o.o., sprejme naslednje S P L O Š N E   P O G O J E   P O S L O V A N J A pri posredovanju v prometu z nepremičninami (verzija 1/2024)

1 UVODNE DOLOČBE

1.1 S Splošnimi pogoji poslovanja pri opravljanju storitev posredovanja v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja) se urejajo pravna razmerja med nepremičninsko družbo in naročiteljem.

1.2 Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo nepremičninska družba sklene z naročiteljem. Sestavni del vsake pogodbe o posredovanju sta tudi vsakokrat veljavni cenik storitev nepremičninske družbe in kopija zavarovalne police z dodatkom.

1.3 V primeru, da pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi Splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe o posredovanju.

1.4 Nepremičninska družba je sprejela zavezo o spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, ki ga je dne 30.08.2011 sprejelo Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS – Zbornici za poslovanje z nepremičninami (avgust 2011).

2 POMEN IZRAZOV

2.1 V teh Splošnih pogojih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
Nepremičninski posrednik je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.

Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami obsegajo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pogodb, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino.

Naročitelj je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju, in za katero nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami.

Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninska družba poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina.
Naročiteljevi ožji družinski člani so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

Pogodba o posredovanju je pisna pogodba, ki jo skleneta nepremičninska družba in naročitelj, s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem s tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.
Pogodba, katere predmet je nepremičnina, je kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino, pri sklenitvi katere posreduje nepremičninska družba.

Nepremičnina je v pogodbi o posredovanju opredeljena nepremičnina.

Stik je kakršnakoli povezava med naročiteljem in tretjo osebo v zvezi z nepremičnino, ki jo vzpostavi nepremičninska družba preko svojih nepremičninskih posrednikov, svojih zaposlenih ali pogodbenih sodelavcev (da organizira njun sestanek v svojih prostorih ali izven njih, da naročitelju ali tretji osebi posreduje kateri koli podatek o naročitelju ali tretji osebi, ali stranki seznani na drug način s pomočjo telekomunikacijskih sredstev, opravi ali organizira ogled nepremičnine s tretjo osebo.

3 STORITVE POSREDOVANJA

3.1 Nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja pri:

– prodaji ali nakupu nepremičnine,
– oddaji, najemu, zakupu nepremičnine ali
– drugi pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

3.2 Storitve posredovanja iz točke 3.1 zajemajo opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanje stanja nepremičnine ter pogajanja in priprave, ki so potrebna za sklenitev pogodbe za nepremičnino poslov, pri čemer so zajeti zlasti naslednji posli, ki jih nepremičninska družba opravi za naročitelja, če in kolikor to narekujejo okoliščine posameznega posla:

– sprejem naročila za posredovanje pri pravnih poslih, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino;

– ugotavljanje istovetnosti naročitelja z vpogledom v osebni dokument in javne evidence;
– pridobivanje kontaktnih informacij o naročitelju za namen spravljanja v stik s tretjo osebo (osebno ime/firma, naslov/sedež, telefon, faks, elektronska pošta, ipd…);
– pridobivanje osebnih podatkov oz. identifikacijskih podatkov naročitelja ali tretje osebe za pripravo zapisa pogodbe katere predmet je nepremičnina (osebno ime/firma, naslov/sedež, matična, davčna številka, številka osebnega računa oz. transakcijskega računa);
– priprava in sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami z določitvijo obsega storitev posredovanja, predloga višine plačila za posredovanje, pogojev plačila in drugih sestavin v skladu z zakonom, ki ureja nepremičninsko posredovanje;
– seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine oziroma najemnine;

– seznanjanje naročitelja in tretje osebe z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;

– seznanjanje naročitelja in tretje osebe z višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev, stroškov vpisa v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe;

– ugotovitev dejanskega stanja nepremičnine s skrbnim ogledom nepremičnine;
– ugotovitev informacijsko-telekomunikacijske in komunalne opremljenosti nepremičnine ter pregled urejenosti okolice in ugotavljanje ostalih značilnosti nepremičnine;
– ugotovitev pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig (zlasti zemljiške knjige, zemljiškega katastra, katastra stavb) pogodb, če nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi oziroma na podlagi listin, ki izkazujejo obstoj lastninske pravice, drugih stvarnih in obligacijskih pravic ter ostalih pravnih dejstev;
–obveščanje naročitelja in tretjih oseb o očitnih stvarnih napakah ter pravnih napakah, ugotovljenih pri pregledu dejanskega in pravnega stanja nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;

– seznanitev naročitelja in tretje osebe s tveganji, ki izhajajo iz neurejenega pravnega stanja nepremičnine, zlasti pravic tretjih oseb na nepremičnini, javnopravnih omejitev ipd.;

– fotografiranje in snemanje nepremičnin;

– pripravo ustrezne oglaševalske strategije in izvedbo običajnega oglaševanja nepremičnine, oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja in na drug način;

– seznanitev tretje osebe z nepremičnino in s ključnimi lastnostmi nepremičnine, organizacija in vodenje ogledov v prisotnosti naročitelja, organizacija sestankov med naročiteljem in tretjo osebo, posredovanje kontaktnih podatkov, ki jih v pogodbi o posredovanju opredeli posameznik, na katerega se podatki nanašajo, tretji osebi oz. naročitelju, kadar oba izkažeta resno zanimanje za pogajanje za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina;

– sprotna in ažurna telefonska, pisna in spletna komunikacija z naročiteljem in tretjimi osebami in sprotno informiranje naročitelja glede opravljenih storitev posredovanja v prometu z nepremičninami;

– sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe, za katero nepremičninska družba posreduje;

– pisna opozorila, obvestila, potrdila.

3.3 S plačilom za posredovanje se krijejo stroški za opravljanje poslov iz točke 3.2.

3.4 Po pisnem obvestilu nepremičninske družbe o opravljenem stiku s tretjo osebo, mora naročitelj v roku 3 (treh) delovnih dni od tega obvestila, nepremičninsko družbo pisno obvestiti o dejstvu, da ga je predhodno v stik z isto tretjo osebo spravila že konkurenčna (nepremičninska) družba. V nasprotnem primeru se šteje, da je naročitelja v stik s tretjo osebo spravila nepremičninska družba.

3.5 Smiselno enako, kot to določa točka 3.4 velja v primeru, ko naročitelj sam najde in naveže stik s tretjo osebo.

4 DODATNE STORITVE

4.1 Nepremičninska družba lahko za naročitelja opravi dodatne storitve, če se o tem dogovorita z naročiteljem v pogodbi o posredovanju ali s posebnim naročilom, ki predstavlja dopolnitev pogodbe o posredovanju.

4.2 Kot dodatne storitve se štejejo zlasti:
– priprava pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
– zastopanje v postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina,
– organizacija cenitve nepremičnine;

– zastopanje v davčnem postopku;
– urejanje pravnega stanja nepremičnine;
– priprava in vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov;
– hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu;
– hramba listin;

– druge storitve, ki se opravijo na zahtevo naročitelja v zvezi z nepremičninami.

4.3 Cene dodatnih storitev so določene v vsakokrat veljavnem ceniku nepremičninske družbe.

4.4 Nepremičninska družba je upravičena do plačila za opravljene dodatne storitve tudi, če Pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.

5 PLAČILO ZA POSREDOVANJE

5.1 Višino plačila za posredovanje nepremičninska družba in naročitelj dogovorita s pogodbo o posredovanju.

5.2 Plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje ali najema za isto nepremičnino znaša kot je dogovorjeno v pogodbi o posredovanju.

5.3 V plačilo za posredovanje ni vračunan davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV), zato se ob izstavitvi računa plačilo za posredovanje poveča za vrednost DDV.

5.4 V primeru, da nepremičninska družba katerega posla iz točke 3 teh Splošnih pogojev poslovanja ne opravi, ker to ni potrebno zaradi okoliščin posameznega primera, ali na izrecno željo naročitelja, naročitelj nima pravice zahtevati znižanja plačila za posredovanje.

5.5 V plačilo za posredovanje niso vključeni stroški notarskih storitev, davki oziroma davčne obveznosti v zvezi z nepremičnino, sodne in upravne takse, nadomestila za potrdila, dovoljenja, soglasja in odločbe, potrebna za veljavno sklenitev pogodbe, ter stroški dodatnih storitev iz točke 4 teh Splošnih pogojev poslovanja.

5.6 Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala.

5.7 Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje pred sklenitvijo pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

5.8 Plačilo za posredovanje nepremičninska družba zaračuna naročitelju na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju.

5.9 Nepremičninska družba ima pravico do celotnega plačila tudi, če naročitelj ali tretja oseba pozneje odstopita od že sklenjene pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

5.10 Nepremičninska družba ima skladno s pogoji iz 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju in 6. točko teh Splošnih pogojev poslovanja, pravico do plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja.

5.11 Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik nepremičninska družba in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

5.12  Pri menjavi nepremičnin se šteje, kot da sta opravljena dva posla. Če pride najprej do oddaje, potem pa do prodaje iste nepremičnine, je nepremičninska družba upravičena do plačila za posredovanje za oddajo in prodajo.

6 POVRNITEV DEJANSKIH STROŠKOV

6.1 Če ni s pogodbo o posredovanju izrečno drugače dogovorjeno, ima nepremičninska družba, kadar nima pravice do plačila za posredovanje, pravico do povračila dejanskih stroškov, vključno s stroški fotografiranja in snemanja nepremičnine v skladu s cenikom nepremičninske družbe, ki so nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja če naročitelj:

– sam vzpostavi stik s tretjo osebo, s katero sklene pogodbo o nepremičnini,

– sklene pogodbo o nepremičnini s posredovanjem druge nepremičninske družbe,

– enostransko odpove pogodbo o posredovanju.

7 VAROVANJE INTERESOV NAROČITELJA IN TRETJE OSEBE

7.1 Nepremičninska družba in nepremičninski posrednik morata pri opravljanju posredovanja v prometu z nepremičninami naročitelja na primeren način seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za odločitev naročitelja za sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami. Pri tem mu morata zlasti razumljivo pojasniti naslednje okoliščine: 1. tržne razmere, ki so pomembne za določitev cene v pogodbi v prometu z nepremičninami; 2. vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami; 3. višino in vrsto davčnih obveznosti stranke, višino stroškov notarske overovitve podpisov, vpisa v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe, ki je predmet posredovanja; 4. morebitna tveganja, povezana z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine, vpisanimi stvarnimi pravicami oziroma drugimi pravicami tretjih na nepremičninah oziroma drugimi morebitnimi neurejenimi pravnimi razmerji.

7.2 Nepremičninska družba ima, z namenom zaščite interesov naročitelja, pravico v skladu z zakonom, ki ureja plačilni promet, da od Banke Slovenije pridobi podatke o blokiranih transakcijskih računih fizičnih oseb, ki nastopajo kot naročitelji ali kot tretje osebe v prometu z nepremičninami.

7.3 Kadar nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen, nepremičninska družba ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete naročitelja vse do sklenitve pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

7.4 Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja v enaki meri skrbeti za zaščito interesov tako naročitelja kot tudi tretje osebe, s katero je naročitelja spravila v stik in pri tem ravnati nepristrano, razen kadar na podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa samo naročiteljeve interese.

7.5 Kadar nepremičninska družba na podlagi dogovora z naročiteljem oziroma investitorjem pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve interese, mora na to tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik, jasno in pisno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika in ne posrednika.

7.6 Naročitelj mora nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja.

7.7 Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem nemudoma obvestiti nepremičninskega posrednika oziroma nepremičninsko družbo.

7.8 Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti na vpogled vso razpoložljivo dokumentacijo o nepremičnini.

8 FIDUCIARNI RAČUN

8.1 Nepremičninska družba sme sprejeti od naročnika ali tretje osebe v zvezi z izvedbo pogodbe, katere predmet je nepremičnina, v hrambo denarna sredstva, če ima z banko sklenjeno pogodbo o vodenju fiduciarnega računa in če jo naročitelj ali tretja oseba za to pisno pooblasti.

9 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

9.1 Nepremičninska družba ima zavarovano poklicno odgovornost za škodo. Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije. Naziv zavarovalnice, številka zavarovalne police ter zavarovalna vsota so navedeni v pogodbi o posredovanju.

10 EKSKLUZIVNA POGODBA O POSREDOVANJU

10.1 V primeru, da naročitelj in nepremičninska družba skleneta ekskluzivno pogodbo o posredovanju za določeno nepremičnino, naročitelj v času veljavnosti pogodbe v zvezi z isto nepremičnino ne sme skleniti pogodbe o posredovanju s konkurenčno nepremičninsko družbo ali preko kogarkoli tretjega oglaševati, oddajati ali prodajati iste nepremičnine.

10.2 Naročitelj se obveže, da bo nepremičninski družbi posredoval podatke o vseh strankah ali drugih osebah, ki so z njim vzpostavile osebni stik v zvezi z nepremičnino, ki je predmet ekskluzivne pogodbe o posredovanju. V primeru, da naročitelj ne izpolni teh svojih obveznosti ali jih krši, je dolžan nepremičninski družbi plačati plačilo za vse nastale stroške ter povrniti vso morebitno nastalo škodo. Višina stroškov je opredeljena v ceniku nepremičninske družbe. V teh stroških so zajeti zlasti: stroški prevzema nepremičnine v prodajo/oddajo v najem/zakup, stroški priprave oglasov in oglaševanja, stroški svetovanja in priprave oz. pridobitve dokumentacije ter priprave nepremičnine na prodajo ali oddajo v najem/zakup, stroški pregleda listin, pregleda pravnega in dejanskega stanja (vpogledi v javne knjige, evidence, verigo listin, opozorila strankam), stroški vodenja ogledov, hrambe listin in sredstev na fiduciarnem računu, administrativni stroški ipd..

10.3 V tem primeru naročitelj v času veljavnosti posredniške pogodbe ne sme v zvezi z isto nepremičnino skleniti posredniške pogodbe z drugo nepremičninsko družbo, preko nje, kogarkoli tretjega, lahko pa sam prodaja iste nepremičnine ne sme pa iste nepremičnine oglaševati na načine, kot to izvaja nepremičninska družba. V primeru, da naročitelj krši te obveznosti, je dolžan nepremičninski družbi plačati plačilo za posredovanje v skladu s predmetno sklenjeno pogodbo, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredoval v roku trajanja te pogodbe. V tem primeru se plačilo za posredovanje izračuna glede na določeno izhodiščno ceno navedeno v pogodbi o posredovanju.

11 EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE

11.1 Nepremičninska družba lahko po dogovoru z naročnikom prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe.

11.2 V primeru prenosa storitev posredovanja na drugo nepremičninsko družbo ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z Nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, nepremičninska družba pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.

12 DRUGE OBVEZNOSTI NAROČITELJA

12.1 Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti vso razpoložljivo dokumentacijo, ki se nanaša na nepremičnino, ki je predmet posredovanja (zlasti dokazila o lastništvu, zemljiškoknjižni izpisek, pogodbe, gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo in vse ostale listine).

12.2 Naročitelj jamči za resničnost, točnost in popolnost posredovanih podatkov oziroma dokumentacije. Naročitelj zavezuje in jamči, da ni seznanjen z nobenimi napakami oz. pomanjkljivostmi posredovanih podatkov oz. listin ter da na nepremičnini ne pozna nobenih stvarnih oz. pravnih napak, ki jih ni razkril nepremičninski družbi.

12.3 Naročitelj mora nemudoma, najkasneje pa v 8 (osmih) dneh od spremembe, pisno obvestiti nepremičninsko družbo o vsaki spremembi svojih interesov (prodajna cena, datum vseljivosti nepremičnine ipd.) ter o vsaki spremembi dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine.

12.4 Naročitelj bo v primeru, da bo nepremičnino tržil tudi sam ali pri konkurenčnih nepremičninskih družbah, nepremičnino tržil pod enakimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju.

12.5 Naročitelj bo v primeru, da sam ali s posredovanjem konkurenčne nepremičninske družbe najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo ali predpogodbo, katere predmet je nepremičnina, nemudoma, najkasneje pa v roku 8 (osmih) dni od sklenitve takšne pogodbe oziroma predpogodbe nepremičninsko družbo o tem pisno obvestil in ji izročil kopijo te pogodbe.

12.6 Naročitelj se zavezuje in jamči zato, da se bo s tretjo osebo, ki jo je napotila k naročitelju nepremičninska družba, pogajal o prodaji nepremičnine izključno v prisotnosti predstavnika nepremičninske družbe.

12.7 Naročitelj bo celotno obdobje trajanja pogodbe o posredovanju aktivno sodeloval z nepremičninsko družbo pri prodaji nepremičnine in si tudi sam prizadeval, da bi bilo mogoče nepremičnino prodati v čim krajšem času. Če naročitelj ne dovoli nepremičninski družbi, da pokaže nepremičnino tretji osebi brez njegove prisotnosti, mora biti nepremičninski družbi vedno na voljo, da lahko tretji osebi skupaj z naročiteljem pokažeta nepremičnino.

12.8 Naročitelj bo nepremičninski družbi poravnal plačilo za posredovanje istočasno s sklenitvijo prodajne pogodbe, pogodbe o menjavi, najemne pogodbe, zakupne pogodbe ali druge pogodbe v posledici katere se šteje, da je prišlo do prometa z nepremičnino v zvezi s čimer si je prizadevala nepremičninska družba. V primeru, da nepremičninska družba ni prisotna ob podpisu prodajne pogodbe ali druge pogodbe, jo je naročitelj dolžan obvestiti najkasneje prvi delovni dan od sklenitve katerekoli od navedenih pogodb.

12.9. V primeru, da bo nepremičninska družba naročitelja obvestila o ponudbi tretje osebe za nakup oz. menjavo ali o ponudbi za najem/zakup glede nepremičnine pri kateri posreduje nepremičninska družba, bo naročitelj v roku 48 ur od prejema takšnega obvestila podal pisno izjavo o odobritvi ali zavrnitvi posamezne ponudbe. 12.10 Naročitelj je dolžan izpolniti obveznosti iz Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE), in sicer: pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela, mora lastnik kot prodajalec zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energetski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice. Prodajalec kot lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji pred pričetkom oglaševanja nepremičnine predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo. V kolikor naročitelj ne posreduje podatkov iz prejšnje točke je vsakršna odgovornost nepremičninske družbe izključena ter nepremičninska družba v zvezi s tem ne prevzema nobenih sankcij (npr. plačila globe).

13 NEPOŠTENA RAVNANJA NAROČITELJA

13.1 Naročitelj je dolžan povrniti nepremičninski družbi vso škodo, ki nepremičninski družbi nastane zaradi naročiteljeve kršitve pogodbenih obveznosti.

13.2 Kot hujše kršitve pogodbe o posredovanju se štejejo zlasti naslednja naročiteljeva ravnanja:
– naročitelj nepremičninski družbi brez utemeljenih razlogov onemogoča vodenje ogledov nepremičnine;
– naročitelj krši dogovor o ekskluzivnosti pogodbe o posredovanju;
– naročitelj sam ali pri drugih nepremičninskih družbah nepremičnino trži pod ugodnejšimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju;
– naročitelj Nepremičninske družbe ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o sklenitvi pogodbe ali predpogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, ki jo najde sam, ali ji ne izroči ali ne izroči v roku kopije pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
– naročitelj v nasprotju z dobro vero in poštenjem ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe ali brez utemeljenega razloga noče skleniti pogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravila Nepremičninska družba;
– naročitelj posreduje tretjim osebam informacije in podatke, ki so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost.

14 PRAVICA DO PRIDOBITVE PODATKOV

14.1 Naročitelj dovoljuje nepremičninski družbi v smislu spoštovanja pogodbe o posredovanju, preverjanje podatkov o kupljeni, prodani ali najeti nepremičnini pri pristojnem davčnem organu, v zemljiški knjigi ali registru najemnih pogodb ter vse druge potrebne poizvedbe, da bi se lahko sklenila ustrezna pogodba.

14.2 Nepremičninska družba v primeru, da naročitelj odstopi od pogodbe o posredovanju oziroma ne sklene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, lahko opravi poizvedbe o morebiti sklenjeni pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

15 OBVEZNOSTI PO ZAKONU O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJU TERORIZMA

15.1 Nepremičninska družba je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pri sklepanju poslovnih razmerij in transakcijah nad zakonsko predpisanim zneskom ter v drugih primerih, določenih s predpisi, opraviti pregled stranke, ki zajema:

– ugotavljanje in preverjanje identitete stranke;

– ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, če je stranka pravna oseba;

– pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov po zakonu;

– redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri nepremičninski družbi.

15.2 Naročitelj je seznanjen, da ima nepremičninska družba z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnji točki pravico pridobiti in preveriti (tudi z vpogledom v osebni dokument) naslednje osebne podatke stranke in zakonitega zastopnika stranke:

– osebno ime,

– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,

– datum in kraj rojstva,

– davčno številko ter

– številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta.

16 VARSTVO, OBDELAVA IN UPORABA OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV

16.1 Vse informacije in podatki, ki jih naročitelj pridobi pri nepremičninski družbi so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so javno dostopni.

16.2 Zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju ter obveznosti, ki jih nepremičninski družbi nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, lahko nepremičninska družba skladno s predpisi, ki urejajo osebno izkaznico in potne listine vpogleda in prepiše podatke z osebnega dokumenta (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ter številko vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta).

16.3 Kadar to izrecno narekuje narava posameznega posla (npr. overitev podpisa naročitelja ali tretje osebe ipd.), sme nepremičninska družba, na podlagi pisne privolitve imetnika iz katere izhaja v naprej določen namen, fotokopirati imetnikov osebni dokument. Nepremičninska družba na fotokopiji osebnega dokumenta označi, da gre za fotokopijo, svoj naziv, izrecno določen namen fotokopiranja, pravno podlago za fotokopiranje – jasno razvidna pisna privolitev imetnika osebnega dokumenta.

16.4 Nepremičninska družba se zavezuje, da ne bo nadalje kopirala osebnega dokumenta naročitelja. Nepremičninska družba kopije osebnega dokumenta ne sme hraniti v elektronski obliki.

16.5 Nepremičninska družba se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za namen sklepanja, izvajanja, spreminjanja in prekinitve pogodbe o posredovanju, in pogodbe katere predmet je nepremičnina. Za kakršnokoli uporabo osebnih podatkov v druge namene bo nepremičninska družba predhodno pridobila pisno soglasje naročitelja.

17 ČAS TRAJANJA POGODBE IN ODPOVED POGODBE

17.1 Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas devetih (9) mesecev, razen če se stranki ne dogovorita za krajši čas.

17.2 Po poteku obdobja iz prejšnje točke lahko stranki skleneta novo pogodbo o posredovanju.

17.3 Pogodba preneha veljati s potekom časa, z odpovedjo pogodbe o posredovanju,
z izpolnitvijo pogodbe o posredovanju in v drugih primerih, ki jih določa zakon.

17.4 Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo o posredovanju, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Odpoved mora biti podana v pisni obliki.

18 VELJAVNO PRAVO

18.1 Za presojanje pogodbe o posredovanju in Splošnih pogojev poslovanja ter za vprašanja, ki jih pogodba o posredovanju in Splošni pogoji poslovanja ne urejajo, se uporabljata Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, ki ga je sprejelo Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS – Zbornici za poslovanje z nepremičninami in slovensko pravo brez kolizijskih pravil.

19 REŠEVANJE SPOROV

19.1 Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe o posredovanju ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

19.2 Za sklenjeno pogodbo o posredovanju med nepremičninsko družbo in naročiteljem velja slovensko pravo in pristojnost sodišča v Sloveniji. Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Mariboru.

19.3 Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, se v primerih, ko gre za pogodbe med gospodarskimi subjekti, stranki lahko dogovorita, da bo vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali je z njo v zvezi ali izvira iz njene kršitve, prenehanja ali neveljavnosti, dokončno rešil senat treh arbitrov ali arbiter posameznik, imenovan na podlagi Pravilnika o arbitražnem postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije.

20 VELJAVNOST IN OBJAVA SPLOŠNIH POGOJEV

20.1Splošni pogoji poslovanja nepremičninske družbe pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani družbe in veljajo do preklica oziroma spremembe.

20.2Nepremičninska družba lahko splošne pogoje kadarkoli spremeni, naročitelja novi pogoji zavezujejo po dnevu njihove objave.

20.3Vsakokrat veljavni splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani nepremičninske družbe www.galea.si ter je omogočen njihov vpogled na vidnem mestu v prostorih nepremičninske družbe v katerih posluje.

 

V Mariboru, dne 01.02.2024

GALEAd.o.o., Mojca Žižek Mesarec, direktorica