Kdo je zavezanec za plačilo davka na promet nepremičnin?

Zavezanec za plačilo davka na promet nepremičnin je prodajalec (v primeru prodaje). Pri zamenjavi pa je zavezanec vsak udeleženec v zamenjavi za vrednost nepremičnine, ki jo odtuji.

Kdo je davčni zavezanec za plačilo davka na kapitalski dobiček?

Davčni zavezanec je fizična oseba, ki je odsvojila nepremičnino (jo prodala) pred potekom 15 let od dneva pridobitve nepremičnine.

Kdo je oproščen plačila davka na kapitalski dobiček?

Plačila davka so oproščeni zavezanci, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • dobiček, dosežen z odsvojitvijo stanovanja ali hiše, v katerem ima zavezanec prijavljeno STALNO bivališče in je tam dejansko bival vsaj 3 leta pred odsvojitvijo.
  • če je zavezanec dejanski lastnik nepremičnine

Oprostitve se ne priznajo za stanovanja, ki jih je zavezanec oddajal v najem ali uporabljal za opravljanje dejavnosti.

Kdo plača provizijo?

Provizijo plača le naročnik, razen če se v pogodbi dogovorimo drugače.

Kdo vse lahko gradi v lastni režiji?

V lastni režiji lahko gradi: posameznik ali društvo. Gradi lahko enostavni objekt, lahko pa tudi manj zahtevni objekt, vendar samo pod naslednjimi pogoji:

  • največ enonadstropen objekt z največ eno kletjo in z montažno mansardo nad nadstropjem
  • objekt je enostanovanjska stavba za lastne potrebe, kmetijska stavba, namenjena za potrebe družinske kmetije, planinski dom, gasilski dom ali druga manjša stavba, namenjena opravljanju društvene dejavnosti
  • uporabna površina skupaj z mansardo ne presega 250,00 m2 koristne površine
  • zagotovljen gradbeni nadzor 

Kdo določi splošne pogoje poslovanja v prometu z nepremičninami?

Splošne pogoje določi nepremičninska družba, ki mora naročnika pred sklenitvijo vsake pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami izročiti izvod splošnih pogojev poslovanja in mu omogočiti, da se z njihovo vsebino seznani.

Kdo je zavezanec plačila komunalnega prispevka?

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali, ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

Kdo lahko neformalno oceni vrednost nepremičnine?

Neformalno lahko vrednost nepremičnine oceni vsak, ki ima dober vpogled na nepremičninski trg. To so navadno nepremičninske agencije in nepremičninski posredniki.

 

Kdo oceni vrednost nepremičnine za sodne in davčne postopke?

Za sodne ali davčne postopke vrednost ocenjujejo sodni cenilci ali pooblaščeni ocenjevaleci vrednosti nepremičnin.

Kdo lahko ustvari oglas za nepremičnino?

Vpis nepremičninskega oglasa je brezplačno na voljo vsem fizičnim osebam, ki prodajajo ali oddajajo nepremičnino. Pri tem vam lahko pomagajo nepremičninske agencije, ki to naredijo namesto vas.

Kdo lahko oceni vrednost nepremičnine?

Neformalno mnenje o oceni vrednosti nepremičnine nam lahko poda vsak, ki se z nepremičninami bolj profesionalno ukvarja (npr. nepremičninski posredniki so na trgu prisotni vsak dan in imajo zelo dober vpogled v samo dogajanje). Za sodne ali davčne postopke, za potrebe pridobivanja posojil in ostale formalne zadeve pa je potrebna cenitev, ki jo izdela sodni cenilec ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin.